Pěstounská péče na přechodnou dobu

obrazek
04. dubna 2016 12:01, aktualizováno 25. srpna 2016 08:05,

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí přesně definuje situace, pro které je možné svěřit dítě do pěstounské péče na přechodnou dobu osobám v evidenci. Je to po:

dobu, po kterou nemůže rodič ze závažných důvodů dítě vychovávat

 • dobu, po jejímž uplynutí může matka dát souhlas k osvojení nebo po kterou může rodič souhlas k osvojení odvolat
 • dobu, do právní moci rozhodnutí soudu o tom, že souhlasu rodičů k osvojení není třeba

Zájemce o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči po přechodnou dobu, podává svoji žádost u orgánu sociálně-právní ochrany dětí příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, podle svého trvalého bydliště. V Plzeňském kraji se žádost podává u těchto městských úřadů: Blovice, Domažlice, Horšovský Týn, Horažďovice, Klatovy, Kralovice, Nepomuk, Nýřany, Přeštice, Rokycany, Stod, Stříbro, Sušice, Tachov a Magistrátu města Plzně. V žádosti o zařazení do evidence osob k výkonu PPPD žadatel uvede požadované údaje a připojí k ní tyto doklady:

doklad o státním občanství (cizinec předloží povolení k trvalému pobytu na území ČR nebo doklad o hlášení k pobytu na území ČR po dobu nejméně 365 dnů)

 • zprávu o zdravotním stavu (potvrzuje ošetřující lékař, příp. odborný lékař žadatele)
 • údaje o ekonomických a sociálních poměrech
 • písemný souhlas s tím, že krajský úřad je oprávněn kdykoliv zjišťovat další údaje potřebné pro zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči po přechodnou dobu, a zda nedošlo ke změně skutečností uvedených v žádosti

Orgán sociálně-právní ochrany dětí přiloží k žádosti ještě následující dokumenty:

 • opis z evidence Rejstříku trestů
 • zprávu ze sociálního šetření v rodině žadatelů
 • stanovisko k žádosti
 • údaje o charakteristice a počtu dětí, kterým je osoba v evidenci schopna poskytovat pěstounskou péči na přechodnou dobu

Kopii kompletní spisové dokumentace postoupí obecní úřad obce s rozšířenou působností krajskému úřadu, který rozhoduje ve správním řízení o zařazení žadatelů do evidence.

Odborné posouzení žadatelů zahrnuje: 

 • psychologické vyšetření, při kterém se posuzuje charakteristika osobnosti, psychický stav, výchovné schopnosti, motivace, která vedla k podání žádosti, stabilita manželského nebo partnerského vztahu, prostředí v rodině atd.
 • posouzení zdravotního stavu žadatele 
 • psychologické vyšetření a příprava dětí žijících v rodině
 • zjištění bezúhonnosti dalších osob, které žijí s žadatelem ve společné domácnosti
 • zhodnocení přípravy k přijetí dítěte do rodiny

Příprava žadatelů k přijetí dítěte probíhá formou kurzu, ve kterém jsou žadatelé seznamováni s problematikou náhradního rodičovství v oblasti psychologické, etické, výchovné, pediatrické apod. Rozsah přípravy činí nejméně 72 hodin. Pro Krajský úřad Plzeňského kraje realizuje přípravné kurzy pro žadatele: Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace, Rodinná poradna Domažlice, Baldovská 583, 344 01 Domažlice.

Do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči po přechodnou dobu, se zařazují osoby, které na základě odborného posouzení mají předpoklady pro výkon této specifické péče o dítě.

Pěstounská péče na přechodnou dobu může trvat nejdéle 1 rok. Krajský úřad vede evidenci osob, které mohou pěstounskou péči po přechodnou dobu vykonávat.

Formulář žádosti o zařazení a dotazník v přílohách

Soubory ke stažení