Dohoda o výkonu pěstounské péče

06. října 2016 16:21, aktualizováno 15:21,

DOHODA O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE

 • Uzavírají ji mezi sebou pěstoun či poručník (dále jen osoba pečující) s doprovázející organizací (pověřená osoba), obecním úřadem, obecním úřadem s rozšířenou působností či s krajským úřadem, a to na základě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 • Musí být uzavřena do třiceti dnů od nabytí právní moci rozsudku o svěření dítěte do péče. Před podpisem má být osoba pečující s obsahem dohody detailně seznámena.
 • K uzavření je nutné mít s sebou rozsudek či usnesení o svěření dítěte do pěstounské péče s vyznačenou nabytou právní mocí.
 • Upravuje vztahy mezi osobami pečujícími a doprovázející organizací, stanovuje práva a povinnosti obou stran.
 • Pověřená osoba má sleduje výkon pěstounské péče formou pravidelných konzultací s rodinou, a to minimálně 1x za 2 měsíce.
 • Každých 6 měsíců od uzavření dohody o výkonu pěstounské péče zpracuje pověřená osoba zprávu o spolupráci podle § 47 odst. 5 zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, o průběhu výkonu pěstounské péče, s jejímž obsahem rodinu seznámí a posléze zašle místně příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí.
 • Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou, uzavírá se písemně, je vyhotovena a podepsána ve dvou výtiscích – každá ze smluvních stran dostane po jednom výtisku.

 

Co v dohodě najdete?

 • Základní údaje o dítěti, osobě pečující a organizaci (včetně kontaktních údajů a provozní doby organizace)
 • Popis poskytovaných služeb

- pomoc při zajištění péče o dítě v mimořádných situacích

- právo na respitní (odlehčovací) péči, například formou dětského tábora

- způsob poskytnutí odborné pomoci psychologů, terapeutů, speciálních pedagogů, právníků apod.

- spolupráce obou stran při naplnění zákonem stanoveného vzdělávání osob pečujících v rozsahu 24 hodin za kalendářní rok

- pomoc při zajištění kontaktu dítěte s původní rodinou a rozvíjení sounáležitosti dítěte s původní rodinou

 • Práva a povinnosti osob pečujících i doprovázející organizace
 • Informace k ukončení dohody a způsobu jejího vypovězení
 • Role klíčového pracovníka, tedy pracovníka organizace, který s osobou pečující řeší úkony potřebné k naplňování dohody, vede osobní dokumentaci, rodinu pravidelně navštěvuje apod.
 • Přesný popis podávání a vyřizování stížností