Pověřené osoby a uzavírání dohod

obrazek
04. dubna 2016 12:03, aktualizováno 28. dubna 2016 12:24,

Od 1. 1. 2013 přináší legislativa v oblasti náhradní rodinné péče změny, jejichž účelem je zajištění pomoci a zprostředkování potřebných služeb pěstounům a dalším osobám pečujícím o děti v náhradní rodinné péči. Jde především o úpravu práv a povinností osob pečujících a osob v evidenci, které se týkají uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče.

Organizace, neboli „pověřená osoba“, která má rozhodnutí vydané příslušným krajským úřadem k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a to k činnosti, že může poskytovat osobě pečující, s níž uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, výchovnou a poradenskou péči při výkonu pěstounské péče a sledovat výkon pěstounské péče. Dále pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.

Pověřená osoba může uzavírat dohody za podmínek stanovených zákonem č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon“, pokud není dohoda o výkonu pěstounské péče uzavřena s příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností. Tuto dohodu o výkonu pěstounské péče může uzavřít s osobou pečující nebo osobou v evidenci pověřená osoba jen se souhlasem příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Dohoda o výkonu pěstounské péče musí být v souladu s rozhodnutím soudu o svěření dítěte do péče osoby pečující nebo osoby v evidenci a s individuálním plánem ochrany dítěte.

Při uzavírání dohody o výkonu pěstounské péče se přihlíží k zájmům a individuálním potřebám dítěte a k potřebám osoby pečující nebo osoby v evidenci, pokud jsou spojeny s výkonem péče o svěřené dítě.

Jednotlivé organizace doprovázející pěstounské rodiny naleznete v článku Seznam organizací v záložce Kdo vám bude pomáhat.